Regulamin gry internetowej pimpland.pl

8 listopada 2012

§1

Wprowadzenie

Pimpland.pl to internetowa gra MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Uczestniczenie w grze wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł. Regulamin istnieje po to, aby każdy użytkownik pimpland.pl mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Aby móc korzystać z pimpland.pl, należy założyć konto, zaakceptować niniejszy regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podać dane niezbędne w procesie rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji konta, regulamin staje się umową miedzy pimpland.pl a użytkownikiem.

§2

Definicje

Pimpland.pl - internetowa gra MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game)
Gra/serwis - pimpland.pl.
Użytkownik - osoba zarejestrowana w grze pimpland.pl.
Doładowania SMS - użytkownik może zakupić poprzez Premium SMS lub PayPal, pewne wartości w grze, które pozwalają mu osiągnąć dodatkowe korzyści w grze.
Instant messages (IM) - komunikacja natychmiastowa; system wymiany wiadomości przybliżający możliwość konwersacji w czasie rzeczywistym.
Nick (ksywa) - unikalna nazwa użytkownika w grze pimpland.pl.
Administratorzy - osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez użytkowników. Administratorzy pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy serwisu przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu. Do głównych zadań Administratorów należy między innymi odpowiadanie na pytania użytkowników oraz moderowanie treści w serwisie.

§3

Netykieta

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości, a nagminne ich łamanie może wiązać się z różnymi przykrymi konsekwencjami, takimi jak odcięcie od określonej opcji serwisu lub zablokowanie konta.

Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.

1. Za treści umieszczane w IM, na forum, w zakładce Chat odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik.

2. Niedopuszczalne jest:

3. Niedozwolone są wszelkie przejawy przemocy i agresji. Nie wolno obrażać ani w inny sposób atakować Użytkowników. Nie wolno również używać wulgaryzmów. Dotyczy to całego serwisu.

4. Użytkownik ma możliwość poinformowania o zauważonych przypadkach naruszenia Regulaminu bądź netykiety. Służy do tego formularz kontaktowy z Administracją serwisu.

5. Każde zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub zasad netykiety zostanie zweryfikowane przez Administratorów.

6. Zgłoszenia bezpodstawne lub nadużywanie systemu zgłaszania naruszeń również będzie karane.

§4

Postanowienia ogólne

1. W Serwisie surowo zabrania się umieszczania:

W przypadku wykrycia naruszenia powyższego punktu Regulaminu przez Administratorów lub na zgłoszenie od Użytkowników, Administrator usunie materiały łamiące regulamin oraz poinformuje Użytkownika o naruszeniu Regulaminu. W przypadku ponownego złamania Regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Jeżeli działanie Użytkownika naruszającego powyższy punkt Regulaminu będzie uporczywe i celowe, konto Użytkownika zostanie usunięte, a materiały przekazane odpowiednim organom ścigania.

2. Zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron zewnętrznych, z wyjątkiem:

3. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie. W szczególności zabrania się kopiowania elementów graficznych.

4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności:

5. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności Serwisu do:

6. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

7. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

§5

Prawa strony pimpland.pl

1. Wszystkie wiadomości wysłane za pomocą systemu wiadomości wewnętrznych są dostępne wyłącznie dla nadawcy i odbiorcy.

2. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Serwis jego danych osobowych oraz informacji zgromadzonych na jego koncie do celów statystycznych i marketingowych.

3. Administratorzy mają prawo do weryfikowania wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorzy mają prawo do usunięcia treści.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych poprzez kanały komunikacyjne Serwisu.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

7. Każda transakcja dokonywana przez Użytkowników poza przeznaczonymi do tego celu funkcjonalnościami Serwisu łamie niniejszy Regulamin. Serwis przestrzega przed zawieraniem tego typu transakcji.

8. Spory pomiędzy Użytkownikami wynikające z oszustw i wyłudzeń nie będą rozstrzygane przez Administratorów.

§6

Prawo autorskie

1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz wykorzystanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.

2. Serwisowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.

3. Serwisowi przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem serwisu lub zasadami tego serwisu.

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie.

§7

System kar

1. Za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:

2. W przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu, Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli nastąpi ponowne naruszenie Regulaminu, zostanie zastosowana jedna z pozostałych, możliwych form kary. Administrator zastrzega sobie prawo zastosowania dowolnie wybranej kary w przypadku jednorazowego, lecz istotnego naruszenia regulaminu.

3. Kary egzekwowane są przez Administratorów.

§8

Dane Użytkownika

1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 101 poz. 926 ) oraz według wytycznych  GIODO.

3. Domniema się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.

§9

Bezpieczeństwo na pimpland.pl

1. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem pimpland.pl. Serwis przestrzega, aby przed każdorazowym logowaniem do Serwisu sprawdzać poprawność domeny, z której następuje logowanie.

2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.

3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.

4. Serwis komunikuje się z Użytkownikiem poprzez system wiadomości prywatnych lub informacje zamieszczane na stronie startowej Serwisu. Wiadomości wysyłane przez serwisu do Użytkownika są zawsze oznaczone w polu nadawcy jako pimpland.pl. Jeśli Użytkownik jest niepewny co do autentyczności otrzymanej wiadomości, zaleca się, aby Użytkownik potwierdził otrzymaną informację poprzez kontakt z Administratorami.

5. W ramach serwisu Użytkownicy mogą nabywać różnego typu usługi płatne. Usługi płatne są realizowane tylko i wyłącznie pod adresem pimland.pl. Serwis przestrzega przed nabywaniem jakichkolwiek usług związanych z serwisem na stronach pod adresem innym niż pimpland.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane poza adresem pimpland.pl.

§10

Edycje gry

1. Edycja gry trwa 365 pimplandowych dni (1 dzień w grze to 6h, więc każda pełna doba to 4 dni w pimplandzie). Edycja może zostać wydłużona do 400 dni, jednak zawsze po uprzednim poinformowaniu Graczy.

2. W grze istnieje możliwość wygrania nagród rzeczowych. Na początku każdej edycji Gracze są informowani o nagrodach. Serwis Pimpland.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany nagród w trakcie trwania edycji.

3. Nagrody rzeczowe wysyłane są tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Administracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji zwycięzców edycji, pod kątem uczciwości zdobytych wartości w grze oraz przestrzegania regulaminu gry. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Gracz zostaje usunięty z listy zwycięzców edycji.

§11

Zmiany w Regulaminie

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub  poprzez informację na stronie startowej Serwisu.

2. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.

§12

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto.

2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.